วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2552

Educational Technology journal

การศึกษาเชิงปฏิบัติการ : วารสารนานาชาติ
ฉบับพิเศษ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่หลากหลาย
บรรณาธิการ
George Samaras จาก Institute of Larissa
Pentelis lpsilantis จาก Institute of Larissa
Nikolaos F. จาก Technical University of Crete


เพราะปัญหาที่ซับซ้อนในการตัดสินใจที่มีเพิ่มมากขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ทำให้ความขัดแย้งในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ การตัดสินใจที่หลากหลายเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือ คือ ในส่วนของโครงสร้างที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ และในการเตรียมวิธีในการจัดการแก้ปัญหาการตัดสินใจที่ซับซ้อน ในอดีตตั้งแต่ปี 1970 อัตราการพัฒนาของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มหรือการรวมกันของระบบสองระบบที่นำมาพัฒนาในระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับความซับซ้อนของการวิเคราะห์และปัญหาโครงสร้าง ให้เป็นไปตามลำดับและสามารถใช้ได้อย่างแท้จริง
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย ระบบสนับสนุนย่อยๆ เพราะสามารถแสดงลักษณะของระบบสนับสนุนภายใต้เงื่อนไขของสิ่งนั้น การสนับสนุนทั้งหลายสามารถจำลองการวิเคราะห์การตัดสินใจที่หลากหลาย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่หลากหลาย คือหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับทฤษฎีในวิชาทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาพิเศษของการศึกษาเชิงปฏิบัติการ : วารสารนานาชาติ
ที่นำมาค้นคว้าเป็นต้นฉับ เทคนิค สถานะทางศิลปะ และการพัฒนาความก้าวหน้า
เมื่อความต้องการความรู้ได้ขยายออกและทำให้สะดวกขึ้นในการศึกษาของเนื้อหาพิเศษของการศึกษาเชิงปฏิบัติการ : วารสารนานาชาติ

หัวข้อประกอบด้วย
· กลุ่มระบบสนับสนุนการตักสินใจ
· ทีมงาน,กลุ่มข้อมูล,ระบบความร่วมมือ
· ระบบสนับสนุนการเจรจา
· ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของช่องว่าง
· ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของสุขภาพ
· ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
· ระบบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
· ระบบสนับสนุนองค์กร
· ระบบการจัดการวงจรการทำงาน
· คลังข้อมูลและระบบข้อมูล
· การตัดสินการกระทำ,กลุ่มตัดสินใจการกระทำ,การเจรจา
· ระบบช่วยเหลือการตัดสินใจที่หลากหลาย
· เทคนิคการจำลองสถานการณ์
· ไหวพริบในการตัดสินใจและการจัดองค์ความรู้
· ความสำเร็จและความล้มเหลวของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
· แบบจำลองการกระทำการตัดสินใจ

เรายินดีต้อนรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่ง ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนทำให้เราได้รับประโยชน์ของระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่หลายหลายที่เข้ามาช่วยเหลือและระบบสนับสนุนใน
· การตลาด
· การเงิน
· การจัดการทรัพยากรบุคคล
· การจัดการ
· โรงงานอุตสาหกรรมและวิศวกร
· เอกชน – รัฐบาล
· การทหาร
· การจัดการทรัพยากรย้ำและสิ่งแวดล้อม
· การเกษตร – การวางผังเมือง
· สุขภาพ
· การสอน, การเรียนรู้, การฝึกฝน
· วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: